esf

Aktivita 7

Projektová manažerka A7

Doc. PaedDr. Jana Coufalová, CSc

email: coufalov@fpe.zcu.cz

Adaptace studijního prostředí

Cílem aktivity je vytvořit na ZČU systém podpory pro nastupující studenty, do něhož budou zapojeni pracovníci i studenti vyšších ročníků. Systém by měl umožnit identifikovat potenciální obtíže uchazeče i přijatého studenta a nabídnout mu komplex poradenských služeb a podpůrných aktivit, které redukují obtíže při vstupu do studia a v adaptačním období. Opatření jsou zaměřena především na studenty 1. ročníku, ale v případě potřeby je nabídnuta podpora i v dalších semestrech studia. Zahrnuje variabilní vyrovnávací moduly pro přihlášené studenty, prázdninové kurzy pro nastupující studenty i kurzy a hromadné či individuální konzultace v průběhu semestru. V pilotních projektech fakult zapojených do aktivity (FAV, FEK, FEL, FPE, FST) budou vytvořeny nové studijní opory pro účastníky kurzů a metodické materiály pro vyučující, kurzy budou zavedeny, evaluovány a plošně implementovány. Na realizaci kurzů se budou podílet i studenti magisterského a doktorského studia. Současně vznikne systém informování potenciálních účastníků o nabídce kurzů.

Stávající podoba úvodních setkání s nastupujícími studenty bude ve spolupráci se studentskými organizacemi doplněna o formy zvyšující zájem nastupujících studentů o studium.

Pro nastupující studenty všech fakult budou za účelem dosažení jednotné vstupní jazykové úrovně vytvořeny intenzivní prázdninové kurzy anglického jazyka zaměřené na dosažení jazykových znalostí a dovedností na úrovni B1 Společného evropského referenčního rámce.

Digitální knihovna ZČU bude rozšířena o digitální, multimediální nebo interaktivní studijní materiály s ohledem na pravidla přístupnosti pro studenty se SVP, dojde k rozvoji zapisovatelských služeb pro tyto studenty.