esf

Projektová manažerka A2

Doc. PaedDr. Jana Coufalová, CSc.

email: coufalov@fpe.zcu.cz

PhDr. Lucie Rohlíková, Ph.D.

email: lrohlik@kvd.zcu.cz

Aktivita 2

Zkvalitnění vzdělávací činnosti a moderní výukové trendy

Cílem aktivity je vytvořit systém propojení vzdělávání akademických pracovníků v oblasti zvyšování pedagogických kompetencí se zaváděním nových metod výuky do praxe. U vybraných oborů budou nové metody výuky cíleně využívány k dosažení výsledků učení. Zvláštní důraz je kladen na získání praktických dovedností studentů. Pro nové metody jsou v projektu připravovány studijní opory. Vzniká metodika hodnocení metod výuky, stávající systém studentského hodnocení kvality je doplňován o další formy hodnocení.

V průběhu implementace nových výukových metod si akademičtí pracovníci rozšiřují kompetence, u kterých se předpokládá zohlednění v rámci kariérního řádu ZČU.

Systematizace vzdělávání novými metodami výuky na ZČU vyžaduje před plošným zavedením provést ověření jednotlivých metod na vybraných součástech. Při heterogenitě studijních oborů na ZČU lze očekávat, že pro konkrétní skupiny oborů bude vhodné volit specifické metody. Pilotní projekty součástí proto směřují ke stejnému cíli, ale řeší potřeby jednotlivých fakult.

Součástí ověřování nových vzdělávacích metod jsou i aktivity vedoucí ke zvýšení jazykových kompetencí akademických pracovníků uplatnitelných ve výuce (Kurzy interkulturní komunikace a kurzy EMI pro akademické pracovníky).

V rámci projektu vznikne Podnikatelský inkubátor pro zvýšení motivace studentů ZČU k podnikání a k rozvoji jejich podnikavosti. Inkubátor poskytne interaktivní vzdělávací aktivity v oblasti podnikání a poradenství pro studenty, kteří uvažují o zahájení podnikání.